ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 یکشنبه 28 مهر
 فایل های آموزشی

مهارت چهارم صفحات گسترده (كار با Excel)

1395 شنبه 20 شهریور

ثبت نام مهارت های هفتگانه کامپیوتر با 30 درصد تخفیف در آموزشگاههای شهریار


آموزشگاه مهارت هفتگانه در کهنز شهریار
آموزشگاه مهارت هفتگانه در رزکان شهریار
آموزشگاه مهارت هفتگانه در سه راه مارلیک شهریار
آموزشگاه مهارت هفتگانه در ملارد شهریار
آموزشگاه مهارت هفتگانه در رضی‌آباد شهریار
آموزشگاه مهارت هفتگانه در شهرک جعفریه شهریار
آموزشگاه مهارت هفتگانه در زیر گذر قائم شهریار