ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 یکشنبه 28 مهر
 مطالب آموزشی

گواهینامه های قابل درخواست ICDL

1395 شنبه 17 مهر
 • گواهینامه TNRS آمریکا با استعلام بین المللی در ICDL شهریار
 • گواهینامه TNRS VIP آمریکا با استعلام بین المللی  در ICDL شهریار
 • گواهینامه EQS انگلستان با استعلام بین المللی  در ICDL شهریار
 • گواهینامه TCKIT VIP آلمان با استعلام آلمان  در ICDL شهریار
 • گواهینامه بین المللی ICDL از آکادمی Tckit آلمان در ICDL شهریار
 • گواهینامه بین المللی از آکادمی QMS استرالیا در ICDL شهریار
 • گواهینامه بین المللی ICDL از آکادمی QAL انگلستان در ICDL شهریار
 • گواهینامه بین المللی از INO Certification Of ART کانادا در ICDL شهریار
 • گواهینامه بین المللی از آکادمی SwissCert سوییس در ICDL شهریار
 • گواهینامه بین المللی ICDL از آکادمی Oxford Cert انگلستان در ICDL شهریار
 • گواهینامه بین المللی از  کانادا در ICDL شهریار
 • گواهینامه بین المللی  ICDL از آکادمی EIQ انگلستان در ICDL شهریار
 • گواهینامه بین المللی ICDL از آکادمی  TUV انگلستان  در ICDL شهریار
 • گواهینامه بین المللی ICDL از آکادمی  BRS(معتبر)  در ICDL شهریار
 • گواهینامه بین المللی ICDL از آکادمی DNV اتریش  در ICDL شهریار
 • گواهینامه بین المللی ICDL از آکادمی eQual استرالیا  در ICDL شهریار
 • گواهینامه بین المللی از آکادمی BQC یونان  در ICDL شهریار
 • گواهینامه بین المللی Europe CIP مورد تایید اتحادیه اروپا  در ICDL شهریار