ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 یکشنبه 28 مهر
 مطالب آموزشی

درس اول سلام و احوالپرسی - زبان در شهریار

1395 دوشنبه 24 آبان

آموزش مکالمه روزمره انگلیسی در شهریار

مکالمات کاربردی و روزمره را در کلاسهای مکالمه زبان در شهریار و شهرستانهای آن

Hi, how are you?

سلام، حالت چطور است؟

I'm fine. What's your name?

من خوبم.اسم شما چیست؟

I'm Jon, and yours?

من جان هستم، و اسم شما؟

My name's Dasha, nice to meet you.

اسم من داشا است، از آشنایی با شما خوشوقتم.

Nice to meet you too. Where are you from?

منم از آشنایی با شما خوشوقتم. شما اهل کجا هستی؟

I'm from Ukraine. Where are you from?

من از (اهل) اکراینم. شما اهل کجا هستی؟

I'm from Australia.

من اهل استرالیا هستم.

What language do you speak in Australia?

در استرالیا شما چه زبانی صحبت می کنید؟

We speak English. What language do you speak in Ukraine?

ما انگلیسی صحبت می کنیم. شما در اکراین چه زبانی صحبت می کنید؟

We speak Ukrainian and Russian.

ما اکراینی و روسی صحبت می کنیم.

Very interesting! How old are you?

خیلی جالبه! شما چند سال دارید؟

I'm 16, and you?

من 16 سالمه ، و شما؟

I'm 14. You speak English very well!

من 14 سالمه. شما خیلی خوب انگلیسی صحبت می کنید!

Thank you, I study it in school.

متشکرم، من در مدرسه مطالعه می کنم.(می خوانم)

Well, I have to goI'll talk to you later.

I'll= I will

خوب، من باید بروم. من بعداً با شما صحبت می کنم.

Ok, see you soon!

باشه، به زودی می بینمت!اصطلاح درس اول


Take it easy!

سخت نگیر!

Take it easy, pal. it's no big deal

سخت نگیر رفیقچیز مهمی نیست.


عبارات درس اول

What is this/that?

این / آن چیست؟

What are these/those?

اینها/ آنها چه (چه چیز) هستند؟

What do you call this/that?

این/ آن را چه می نامند؟

What does that/this mean?

معنی آن / این چی می شود؟

What does this word /sentence/question mean?

این کلمه / جمله /سوال چه معنی دارد؟

معنی دارد؟بهترین سایت آموزش رایگان زبان انگلیسی، آموزش زبان انگلیسی اینترنتی رایگان، روش یادگیری سریع زبان انگلیسی، سایتهای آموزش زبان، مکالمه ی زبان انگلیسی

کلاسهای زبان در استان شهرستانهای آن
کلاسهای زبان در شهرک صدف
کلاسهای زبان در شهرک امیریه
کلاسهای زبان در میدان فرمانداری
کلاسهای زبان در میدان فرمانداری
کلاسهای زبان در بکه
کلاسهای زبان در خیابان ولیعصر
کلاسهای زبان در صباشهر
کلاسهای زبان در وحیدیه
کلاسهای زبان در کرشته
کلاسهای زبان در عباس‌آباد