ثبت نام در دوره های آموزشی

   
   
   
   


<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1398 یکشنبه 28 مهر
 مطالب آموزشی

تاریخ سفر - موسسه زبان انگلیسی شهریار

1395 شنبه 29 آبان

موسسه زبان انگلیسی شهریار

موسسه زبان انگلیسی شهریار و شهرستانهای آن با دوره های فشرده

What's today's date?
امروز چه تاریخی است؟
It's July 5th.
پنجم جولای
When are you going on vacation?
شما کی (چه زمانی) دارید به تعطیلات میروید؟
I'm leaving on Sunday. We're going to Canada.
من یکشنبه در حال رفتن هستم..ما در حال رفتن به کانادا هستیم.
Really? The day after tomorrow? That's very soon.
واقعا؟پس فردا؟ خیلی نزدیک است.
Yeah. I know.
آره. میدونم.
How long are you going to stay there?
شما چه مدت قصد دارید اونجا اقامت کنید؟
About 2 weeks.
در حدود 2 هفته
When are you coming back?
شما چه زمانی دارید بر میگردید؟
I'm coming back on the 17th.
من هفدهم دارم برمیگردم.
Alright. Have a nice trip.
بسیار خوب.سفر خوبی داشته باشی.

مکالمه درس نهم (شماره 2)

A: What’s for dinner?
برای شام چی داریم؟
B: I’m not sure.
من مردد هستم
A: How about a pizza?
پیتزا چطور است؟
B: You had pizza for lunch.
شما برای ناهار پیتزا خوردید.
A: But I love pizza.
اما من پیتزا دوست دارم
B: Everybody loves pizza.
همه پیتزا دوست دارند
A: So why can’t I have pizza for dinner?
پس چرا نمی توانم پیتزا برای شام بخورم؟
B: Because you need variety.
زیرا به تنوع احتیاج داری.
A: What’s “variety?
تنوع چی هست؟
B: Different things—not the same thing all the time.
چیزهای متفاوت-نه چیزهای مشابه برای همیشه.
A: You mean, like a pepperoni pizza instead of a cheese pizza?
منظورت مثلأ پیتزای فلفلی به جای پیتزای پنیر است؟
B: No, I mean a salad instead of a pizza.
نه منظورم سالاد است به جای پیتزا.

اصطلاح درس نهم

Get it
فهمیدن – گرفتن
A: did i make myself clear?
حرف هایم روشن بود؟
B: i'm sorry i didn't get it
متاسفم من نفهمیدم.

عبارات درس نهم

برای دعوت به نشستن به صورت رسمی Take a seat,please  یا Have a seat,please
چگونگي يادگيري زبان انگليسي، سایت زبان اموزان انگلیسی، زمانهای زبان انگلیسی، مترجم زبان انگلیسی، دنیای زبان انگلیسی، راهنمای آموزش زبان انگلیسی، یادگیری زبان انگلیسی با فیلم، وبلاگ آموزش زبان، آموزش زبان انگلیسی تصویری رایگان

بهترین موسسه زبان در دولت‌آباد
بهترین موسسه زبان در سعیدآباد
بهترین موسسه زبان در میدان معلم
بهترین موسسه زبان در شهرک کمیته
بهترین موسسه زبان در باباسلمان
بهترین موسسه زبان در رجایی‌شهر
بهترین موسسه زبان در شهرک وائین
بهترین موسسه زبان در شهرک جانباز
بهترین موسسه زبان در شهرک کاروان
بهترین موسسه زبان در شهرک اداری
بهترین موسسه زبان در شهرک بهاران